Сун (династия)

Сун (кит. 宋朝,sòng) - династия в Китае, правившая в период 9601279.

Содержание

Культура и наука

Борьба Южной Сун против государства Цзинь

Монгольское вторжение

Императоры династии Сун

Северная Сун 9601127

Храмовое имя
(廟號 Miào Hào)
Имя при рождении Период
правления
Эры и девизы (Nian Hao 年號)
Тайцзу (太祖 Tàizǔ) Zhao Kuangyin (趙匡胤 Zhào Kuāngyìn) 960-976
 • Jianlong (建隆 Jiànlóng) 960963
 • Qiande (乾德 Qiándé) 963968
 • Kaibao (開寶 Kāibǎo) 968976
Тайцзун (太宗 Tàizōng) Zhao Kuangyi (趙匡義 Zhào Kuāngyì) or Zhao Guangyi (趙光義 Zhào Guāngyì) 976-997
 • Taipingxingguo (太平興國 Tàipíngxīngguó) 976984
 • Yongxi (雍熙 Yōngxī) 984987
 • Duangong (端拱 Duāngǒng) 988989
 • Chunhua (淳化 Chúnhuà) 990994
 • Zhidao (至道 Zhìdào) 995997
Чжэньцзун (真宗 Zhēnzōng) Zhao Heng (趙恆 Zhào Héng) 997-1022
 • Xianping (咸平 Xiánpíng) 9981003
 • Jingde (景德 Jǐngdé) 10041007
 • Dazhongxiangfu (大中祥符 Dàzhōngxiángfú) 10081016
 • Tianxi (天禧 Tiānxǐ) 10171021
 • Qianxing (乾興 Qiánxīng) 1022
Жэньцзун (仁宗 Rénzōng) Zhao Zhen (趙禎 Zhào Zhēn) 1022-1063
Инцзун (英宗 Yīngzōng) Zhao Shu (趙曙 Zhào Shù) 1063-1067
 • Zhiping (治平 Zhìpíng) 10641067
Шэньцзун (神宗 Shénzōng) Zhao Xu (趙頊 Zhào Xū) 1067-1085
Чжэцзун (哲宗 Zhézōng) Zhao Xu (趙煦 Zhào Xǔ) 1085-1100
 • Yuanyou (元祐 Yuányòu) 10861094
 • Shaosheng (紹聖 Shàoshèng) 10941098

*Yuanfu (元符 Yuánfú) 10981100

Хуэйцзун (徽宗 Huīzōng) Zhao Ji (趙佶 Zhào Jí) 1100-1125
 • Jianzhongjingguo (建中靖國 Jiànzhōngjìngguó) 1101
 • Chongning (崇寧 Chóngníng) 11021106
 • Daguan (大觀 Dàguān) 11071110
 • Zhenghe (政和 Zhènghé) 11111118
 • Chonghe (重和 Chónghé) 11181119
 • Xuanhe (宣和 Xuānhé) 11191125
Циньцзун (欽宗 Qīnzōng) Zhao Huan (趙桓 Zhào Huán) 1126-1127
 • Jingkang (靖康 Jìngkāng) 11251127

Южная Сун 11271279

Храмовое имя
(廟號 Miào Hào)
Имя при рождении Период
правления
Эры и девизы(Nian Hao 年號)
Гаоцзун (高宗 Gāozōng) Zhao Gou (趙構 Zhào Gòu) 1127-1162
 • Jingyan (靖炎 Jìngyán) 11271130
 • Shaoxing (紹興 Shàoxīng) 11311162
Сяоцзун (孝宗 Xiàozōng) Zhao Shen (趙昚 Zhào Shèn) 1162-1189
Гуанцзун (光宗 Guāngzōng) Zhao Dun (趙惇 Zhào Dūn) 1189-1194
Нинцзун (寧宗 Níngzōng) Zhao Kuo (趙擴 Zháo Kuó) 1194-1224
Лицзун (理宗 Lǐzōng) Zhao Yun (趙昀 Zhào Yún) 1224-1264
 • Baoqing (寶慶 Bǎoqìng) 12251227
 • Shaoding (紹定 Shàodìng) 12281233
 • Duanping (端平 Duānpíng) 12341236
 • Jiaxi (嘉熙 Jiāxī) 12371240
 • Chunyou (淳祐 Chúnyòu) 12411252
 • Baoyou (寶祐 Bǎoyòu) 12531258
 • Kaiqing (開慶 Kāiqìng) 1259
 • Jingding (景定 Jǐngdìng) 12601264
Дуцзун (度宗 Dùzōng) Zhao Qi (趙祺 Zhào Qí) 1264-1274
 • Xianchun (咸淳 Xiánchún) 12651274
посмертно Гун-ди (恭帝 Gōngdì) Zhao Xian (趙顯 Zhào Xiǎn) 1274-1276
Дуаньцзун (端宗 Duān Zōng) Zhao Shi (趙昰 Zhào Shì) 1276-1278
 • Jingyan (景炎 Jǐngyán) 12761278
посмертно Бин-ди (帝 Dì) или Вэй-ван (衛王 Wèiwáng) Zhao Bing (趙昺 Zhào Bǐng) 1278-1279
 • Xiangxing (祥興 Xiángxīng) 12781279

См. также

 
Начальная страница  » 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Home